Skip to content Skip to footer

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

 AYDINLATMA METNİ

 

1.GİRİŞ

YATED Fuarcılık A.Ş. (“Şirketimiz” veya “YATED”) olarak, düzenlediğimiz Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı’na ait resmi internet sitemiz olan  bosphorusboatshow.com adresini ziyaret ettiğinizde siz ziyaretçilerimize ve Dernek üyelerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimiz’in KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz,  bosphorusboatshow.com ziyaretçilerimizi işbu Bosphorus Boat Show İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

2.KİŞİSEL VERİ

 

2.1. Kişisel Veri Tanımı

KVKK m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

2.2.Kişisel Verilerin İncelenmesinde Genel İlkeler

KVKK m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir.

Şirket, Kişisel Veriler’i, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme

2.3.YATED Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

bosphorusboatshow.com adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel VerinizYATED’E Ulaştığı Ortam
Trafik verisi bosphorusboatshow.com
Bilgi Almak Amacıyla Başvuran Ziyaretçi Ad Soyad ve Mail Bilgisibosphorusboatshow.com
Bilet Satın Alıcısının Ad Soyad, Mail, Adres, Telefonhttps://ticket.edfuar.com
İrtibat Kişileri Ad Soyad ve Mail BilgisiYazılı olmak suretiyle fiziki veya elektronik herhangi bir ortam üzerinden

 

2.4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda yasal mevzuatın gerektirdiği süreler boyunca muhafaza edilebilir:

 1. Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi
 2. Ziyaretçiler tarafından, İnternet Sitesi üzerinden bilet satın alma işleminin gerçekleştirilmesi,
 3. Bilet satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi
 4. İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması
 5. Müşteri ile kurulan Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi’nin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; Müşteri/Üye tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması
 6. Sözleşme ilişkisi kapsamında, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Müşteri/Üye’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, etkinliklerin ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması
 7. Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi
 8. Ticari elektronik ileti iznine istinaden Müşteri ile iletişime geçilmesi, gerek İnternet Sitesi Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi
 9. Müşteri/Ziyaretçi memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması
 10. Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi
 11. Şirket’e ait İnternet Sitesi, ve diğer elektronik sistemlerin, sosyal medya hesaplarının ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması
 12. Hukuki süreçler ve mevzuata uyum sağlanması
 13. İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması
 14. Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi
 15. İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi
 16. İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek
 17. Kanundan ve sair mevzuattan doğan saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

2.3.Kişisel Verilerin Aktarımı

YATED, KVKK’da sayılan genel ilkelere ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak, gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, temin edilen kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Şirket arasındaki ilişkinin türü (/kullanıcı/üyelik ilişkisi, iş ilişkisi vs.) ve niteliğine ve bunun gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir: (i) Fuar Organizatörü ve Veri İşleyen sıfatıyla ED FUARCILIK, (ii)YATED’in çalıştığı saklama kuruluşları, platform sahipleri, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri, (iii) her nevi resmi merci ve kurumlar, (iv) tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişiler.

2.4. Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi

KVKK madde 12 çerçevesinde, YATED, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla “veri sorumlusu” olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu amaçla, (i) kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun şekilde faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmakta, (ii) kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan Şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlara gerekli eğitim ve sorumluluklar verilmekte, (iii) çalışanlardan ve Şirket adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli tüm beyan ve taahhütler alınmakta, (iv) kişisel verilerin Şirket içinde ve dışında güvenliğini sağlamak ve verilere yetkisiz erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta, (v) kişisel verilerin korunması için oluşturulan iç politika ve kurallara uyulması sağlanmakta, (vi) alınan tedbirlerin yeterliliği kontrol edilerek ihtiyaç ve imkânlara göre yeni veri güvenliği sistemleri temin edilmekte ve/veya mevcut veri güvenliği sistemleri geliştirilmekte, güncellenmekte ve bu hususta gerekli denetlemeler yapılmaktadır.

2.5.Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmamaktadır.

2.6.Kişisel verilerinizin güvenliği imhası

KVKK madde 12 çerçevesinde, YATED, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla “veri sorumlusu” olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir.  YATED bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere Şirketimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde YATED, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almıştır:

 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrol
 • Erişim Logları
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Güvenliği
 • Şifreleme
 • Sızma Testi Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Log Kayıtları
 • Veri Maskeleme
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarları
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 • Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
 • Anahtar Yönetimi

KVK mevzuatı uyarınca gereken hallerde YATED sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

3.Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. İlgili taleplerinizi (bosphorusboatshow.com/bbs-kvkk-basvuru-formu) aracılığı ile [email protected] veya Marinturk İstanbul City Port 1. Kat D Blok D:5 34890 Pendik/İstanbul/ Türkiye adresine yazılı olarak başvurmak suretiyle Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

      YATED Fuarcılık A.Ş.